Klachtenregeling

Mede op basis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft Incluzio Uitvoering dit klachtenreglement vastgesteld. Het reglement vervangt niet het bepaalde in andere op Incluzio Uitvoering betrekking hebbende en van toepassing zijnde hogere regelgeving. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ten kantore van Incluzio Uitvoering ter inzage voor de cliënt dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger of nabestaanden en zal op verzoek kosteloos worden toegezonden. Aan de behandeling van de klacht zijn voor de klager, behoudens eventuele kosten van bijstand en advies aan de klager zelf, geen kosten verbonden.


In dit reglement is er naar gestreefd om moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen zoveel mogelijk te vermijden. Dat neemt niet weg, dat we beseffen dat dit reglement geen eenvoudig stuk is. Indien u behoefte heeft aan toelichting, vragen heeft over de inhoud van dit reglement en/of adressen van instanties, kunt u terecht bij Incluzio Uitvoering. Onze actuele contactgegevens kunt u vinden op www.incluziouitvoering.nl.

Download hier het klachtenreglement en onze regeling Klachten & Complimenten